Ik weet dat ik plaet praot, maar wa gullie nou praot da is echt prietpraot

Ik weet dat ik plaet praot, maar wa gullie nou praot da is echt prietpraot